Izrada nacrta plana

Obaveze obrađivača plana, procedura izrade nacrta, vremenski okvir i procedura u slučaju manjih izmena i dopuna plana.

Nacrt plana u suštini sadrži sve elemente finalnog plana razrađene u odgovarajućem nivou detaljnosti. Nacrt, prema formi i sadržaju, predstavlja gotov plan koji je još uvek podložan izmenama (u proceduri njegove stručne kontrole i javnog uvida). Sadržaj nacrta plana stoga mora da odgovara zakonski definisanom sadržaju za određenu vrstu plana.

U toku izrade nacrta, obrađivač plana mora da prikupi različite podatke kako o važećim planovima tako i o izvedenom stanju na terenu, da obavi saradnju sa svim relevantnim institucijama i javnim preduzećima od kojih je dobio uslove za izradu plana i pribavi odgovarajuće podloge na kojima će raditi plan. Pribavljeni uslovi se mogu odnositi na kapacitete postojeće i potrebne infrastrukture, važeću zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, kao i sve druge nadležnosti koje imaju javna preduzeća koja ih izdaju. Ovi uslovi u velikoj meri određuju planska rešenja i ujedno sužavaju manevarski prostor obrađivača, a ponekad i diktiraju konkretna rešenja.

Obrađivač bi morao da lično izvrši uvid u područje koje je u obuhvatu plana i na licu mesta uvidi potencijale i probleme koji postoje na terenu. U ovom trenutku obrađivač bi trebalo i da stupi u kontakt sa samim građanima od kojih prikuplja najrazličitije informacije neophodne za održivo planiranje prostora. Ukoliko obrađivač odgovorno pristupi izradi plana, on može da pristupi prikupljanju informacija od građana u formi upitnika, ankete i sl.  i tako doći do najpouzdanijih ulaznih podataka za izradu plana. Nažalost, praksa je pokazala da je takav vid interakcije prava retkost.

Nacrt plana će biti dostupan za javnost tokom izlaganja na javnom uvidu. Međutim, ukoliko smatramo da je neophodno ili delotvorno da u toku izrade nacrta plana predložimo određeno rešenje ili upoznamo obrađivača sa specifičnim problemom u vezi s konkretnim prostorom, možemo se obratiti nadležnim institucijama, obrađivaču i/ili investitoru plana. Ipak, treba imati u vidu da jedino za primedbe i sugestije podnete u proceduri ranog javnog uvida i javnog uvida postoji obaveza da se razmatraju.

Ukoliko se radi o izmeni i dopuni plana, u zavisnosti od potrebe i obima izmene, nacrt plana može da sadrži samo tekstualni deo.

Kada se pristupa manjim izmenama i/ili dopunama važećeg plana, primenjuje se skraćeni postupak kojim se ne sprovodi procedura ranog javnog uvida, već se odmah pristupa izradi nacrta koji se nakon obavljene stručne kontrole izlaže na javni uvid u trajanju od najmanje 15 dana. Odluku da li će se izmena i dopuna plana sprovoditi po skraćenom postupku donosi Komisija za planove prilikom razmatranja predloga odluke o izradi plana.

Pod manjim izmenama i dopunama plana smatraju se izmene i dopune kojima se prostorni plan dopunjuje detaljnom razradom ili uređajnom osnovom za selo, kojima se menja plan zbog potrebe rekonstrukcije infrastrukture, smanjuju kapaciteti ili ispravljaju tehničke greške.

Manje izmene i dopune plana mogu samo da se odnose na deo teritorije plana koji je manji od 1/3 ukupne površine plana i čiji obim i sadržaj ne prelazi 50% sadržine teksta i grafike plana.

Vremenski okvir izrade nacrta plana definisan je odlukom o izradi i obično ugovorom koji potpisuje naručilac sa obrađivačem. Međutim, postoji više činilaca koji mogu vremenski da produže proces izrade nacrta plana. Razlog može biti potreba za izradom određenih projekata i studija proizašla iz uslova javnih preduzeća i ustanova ili pak problemi sa pribavljanjem podloga (katastarskih, topografskih) itd.