UČEŠĆE GRAĐANA U PLANIRANJU GRADA

Od toga šta će se graditi, a šta čuvati zavisi i to ko ćemo biti. Urbanističko i prostorno planiranje ima previše važne posledice po naše živote da bismo imali luksuz da ga ne razumemo. Ovaj vodič je naš doprinos tom razumevanju. U njemu su objašnjene različite faze i elementi planiranja kao i načini na koje se možemo uključiti u ove formalne procese. Tu je i formular za sastavljanje primedbi i prostor za diskusiju koji će nam omogućiti da se uhvatimo u koštac sa pojedinačnim problemima, ali i da dalje unapređujemo sam vodič. Upustimo se u svet planova, uzmimo učešće u sudbini prostora na kom živimo! 

Naš formular će olakšati sastavljanje primedbi u toku trajanja javnih uvida u planske doumente i u par koraka spremiti dopis za nadležni organ lokalne samouprave.

Stranica za diskusiju je otvorena za sve komentare i pitanja o proceduri i učešću građana u urbanističkom i prostornom planiranju generalno ali i u vezi konkretnog plana koji nas eventualno zanima.

Pristup i razumevanje plana

Kako čitati planove

Utvrđivanje položaja lokacije ili parcele koja je predmet našeg interesovanja.

Na koje grafičke priloge je potrebno da obratimo posebnu pažnju i šta oni sadrže.

Šta se definiše pravilima uređenja i građenja i na koja pravila je potrebno da obratimo pažnju.

Značenje pojma sprovođenja u planiranju i mogući načini sprovođenja planskih dokumenata.

Opis procedure izrade plana
Detaljan opis procedure izrade planskog dokumenta od pokretanja izrade plana, donošenja Odluke o izradi, ranog javnog uvida, izrade nacrta, stručne kontrole, javnog uvida i donošenja plana sa objašnjenjem uloge glavnih aktera u proceduri izrade plana.
Objašnjenje osnovnih pojmova urbanističkog i prostornog planiranja

Rečnik pojmova

Poznavanje osnovnih termina i njihovog značenja prvi je korak u razumevanju sadržine planskih dokumenata i procedure njihove izrade i donošenja. Pojedine pojmove prati odgovarajuća ilustracija koja će nam pomoći da bolje razumete njihovo značenje.