Početak izrade

Sadržaj elaborata za rani javni uvid, procedura ranog javnog uvida i podnošenje primedbi.

Prvi korak na izradi plana je priprema Elaborata za rani javni uvid preko koga se u toku trajanja ranog javnog uvida javnost upoznaje sa opštim ciljevima i razlozima za izradu plana, mogućim rešenjima i efektima koji se postižu izradom planskog dokumenta.

U toku trajanja ranog javnog uvida pribavljaju se uslovi i mišljenja svih relevantih institucija (organa uprave, komunalnih preduzeća…).

Elaborat za rani javni uvid sadrži tekstualni i grafički deo kojim se prikazuju osnovna konceptualna planska rešenja područja koje je predmet plana. Elaborat sadrži, osim granice plana, i izvod iz važećih planova višeg reda, opis postojećeg stanja i ciljeve izrade sa pretežnom planiranom namenom površina. Brižljivim proučavanjem ovog materijala može se steći dojam o planiranom urbanističkom rešenju i motivima njegovog donošenja.

Rani javni uvid je prilika za sve da utiču na plansko rešenje već u fazi koncipiranja i traje 15 dana od dana oglašavanja na sajtu grada/opštine ili u sredstvima javnog informisanja. U toku ranog javnog uvida (kao i kasnije kod javnog uvida u nacrt plana) sva zainteresovana pravna i fizička lica podnose primedbe i sugestije u pisanom obliku. Za razliku od javnog uvida u nacrt plana, o ovim primedbama komisija za planove ne zauzima stav, odnosno ne izjašnjava se direktno da li je po njima potrebno postupiti ili ne. Umesto toga, u izveštaju o obavljenom ranom javnom uvidu daje određene smernice obrađivaču za dalji rad na izradi planskog dokumenta. Izveštaj se ne objavljuje javno, ali se može dobiti na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.