Razlozi za pokretanje izrade plana, modeli finansiranja, sadržaj i podnošenje inicijative i donošenje odluke o izradi plana.

Sadržaj elaborata za rani javni uvid, procedura ranog javnog uvida i podnošenje primedbi.

Obaveze obrađivača plana, procedura izrade nacrta, vremenski okvir i procedura u slučaju manjih izmena i dopuna plana.

Šta se podrazumeva pod stručnom kontrolom, ko vrši stručnu kontrolu, kada ona počinje i kako ona utiče na proceduru izrade plana.

Značaj javnog uvida, procedura i akteri, javna sednica, podnošenje primedbi i njihovo razmatranje, donošenje zaključaka u vezi sa podnetim primedbama.

Poslednji koraci u proceduri izrade, provera usklađenosti sa donetim zaključcima i mogućnost izmene planiranih rešenja nakon javnog uvida.