Rečnik pojmova

Objašnjenje najčešće korišćenih pojmova u urbanističkom i prostornom planiranju

Blok

Deo prostora grada oivičen saobraćajnicama.

Blok

BRGP

Bruto razvijena građevinska površina je ukupna površina svih nadzemnih etaža objekta merena na nivou poda u svim delovima objekta, i to od spoljnih mera obodnih zidova (sa svim oblogama, ispustima i ogradama). Potkrovlje i podzemne korisne etaže računaju se kao 60% površine. Podzemne etaže poput garaža, podstanica grejanja, kotlarnice i sl. ne računaju se u površine koje ulaze u obračun BRGP-a.

Blok

Dvostrano uzidani objekat

Objekat koji je uzidan (naleže) na obe bočne granice pripadajuće parcele.

Blok

Ekonomski objekat

Objekat za gajenje životinja, skladištenje stočne hrane, poljoprivrednih proizvoda i drugi slični
objekti na poljoprivrednom gazdinstvu.

Front građevinske parcele

Širina građevinske parcele prema pristupnoj saobraćajnici.

Blok

Geografski informacioni sistem (GIS)

Tehnologija koja omogućava skladištenje, obradu, analizu i iščitavanje podataka koji su prostorno određeni u cilju rešavanja složenih problema u vezi s planiranjem i upravljanjem resursima.

Grad

Naselje, teritorijalna jedinica koja je kao takva utvrđena Zakonom o teritorijalnoj organizaciji.

Gradilište

Posebno obeleženo zemljište na kome se gradi, rekonstruiše ili uklanja objekat ili izvode radovi na održavanju objekta. U tehničkom smislu je obeleženo zaštitnom ogradom i gradilišnom tablom.

Gradilište

Građenje

Izvođenje građevinskih i zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme.

Građevinska dozvola

Dokument koji izdaje nadležni organ u skladu s važećim planom i na osnovu kojeg je moguće započeti gradnju. Više na www.gradjevinskedozvole.rs.

Građevinska linija

Linija do koje je dozvoljena izgradnja objekta (osnovnog gabarita), može biti podzemna ili nadzemna.

Građevinska linija

Građevinska parcela

Izgrađeni ili planom predviđen za izgradnju deo građevinskog zemljišta/područja koji ima pristup javnoj saobraćajnici.

Građevinski kompleks

Prostorna celina koja se sastoji od više povezanih samostalnih celina – katastarskih parcela koje mogu imati različitu namenu.

Građevinsko područje

Izgrađeno i uređeno područje grada ili neizgrađeni deo područja grada koji je planom određen za zaštitu, uređenje i/ili izgradnju objekta.

Indeks izgrađenosti

Količnik ukupnog BRGP izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele. Množenjem površine parcele s planiranim indeksom izgrađenosti dobijamo maksimalni BRGP objekta koji možemo izgraditi.

Indeks izgrađenosti

Indeks zauzetosti

Procentualni odnos između površine ispod izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele.

Indeks zauzetosti

Informacija o lokaciji

Dokument koji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli na osnovu važećeg planskog dokumenta.

Investitor

Lice za čije se potrebe gradi objekat, koje obezbeđuje sredstva za izgradnju objekta, odnosno lice na čije ime glasi građevinska dozvola.

izgradnja objekta

Skup radnji koji obuhvata prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije, pripremne radove, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja.

Jednostrano uzidani objekat

Objekat koji je uzidan (naleže) na jednu bočnu granicu pripadajuće građevinske parcele.

Jednostrano uzidani objekat

Katastarski plan

Dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata.

Kompatibilna namena

Namena koja je dozvoljena u okviru osnovne namene u skladu sa odnosom definisanim važećim planskim dokumentom. Kompatibilne namene na nivou bloka u planovima višeg reda mogu biti dominantne ili jedine u planovima nižeg reda.

Komunalna infrastruktura

Svi objekti infrastrukture za čije izvođenje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave.

Linijski infrastrukturni objekat

Određen za izgradnju planskim dokumentom, može biti nadzemni ili podzemni (javni objekat, javna železnička infrastruktura, elektroenergetski vod, naftovod, produktovod, gasovod, objekat visinskog prevoza itd.).

Lokacijski uslovi

Isprava koju izdaje nadležno ministarstvo ili nadležni organ lokalne samouprave za dogradnju postojećih ili izgradnju novih objekata, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu i koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje za potrebe izrade tehničke dokumentacije.

Master plan

Ne postoji formalna opšteprihvaćena definicija master plana odnosno nema jasno definisanu strukturu ni sadržaj. Praksa je pokazala da se izradi master planova najčešće pristupa ad hoc, u cilju ispitivanja mogućnosti primene unapred definisane vizije razvoja konkretnog područja. Master planom se razrađuju idejna rešenja i predlažu generalne smernice (ili definišu konkretni koraci) za dalju plansku ili projektnu razradu. Veoma često sadrži i procenu investicione vrednosti implementacije datih rešenja.

Namena zemljišta

Predviđeni način korišćenja zemljišta određen planskim dokumentom.

Naseljeno mesto

Izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi i zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika.

Objekat

Građevina spojena s tlom – fizička, funkcionalna, tehničko-tehnološka ili biotehnička celina, koja može biti podzemna ili nadzemna.

Objekti u nizu

Tri ili više objekata koji naležu jedan na drugi, time i na bočne granice parcele, a objekat/objekti u sredini obavezno na obe bočne granice građevinske parcele.

Objekti javne namene

Objekti koji su namenjeni za javno korišćenje. Oni su najčešće u javnoj svojini, ali mogu biti i privatni (sportski objekti, zdravstvene ustanove, saobraćajne površine itd.).

Obuhvat plana

Prostorna celina za koju je predviđena izrada prostornog ili urbanističkog plana.

Blok

Osnovna, dominantna ili pretežna namena

Preovlađujuća namena koja zauzima najmanje 50% površine zone (bloka ili pracele) u kojoj je na odgovarajućem grafičkom prilogu označena.

Podrum

Nivo objekta koji se nalazi ispod površine terena na dubini većoj od jednog metra.

Pomoćni objekat

Objekat koji je u funkciji glavnog, izgrađen na istoj parceli na kojoj i glavni stambeni, poslovni ili objekat javne namene (to su najčešće garaže, šupe, ostave…).

Postojeći objekat

Onaj koji je kao takav evidentiran na geodetskoj podlozi.

Potkrovlje (mansarda)

Nivo u zgradi koji se u celini ili delom nalazi unutar krovne konstrukcije s nadzitkom visine od 1,6 metara od kote poda poslednje etaže.

Potkrovlje

Površina javne namene

Površina koja je planskim dokumentom određena za uređenje i upotrebu kao javna površina ili za izgradnju objekata javne namene.

Povučeni sprat

Poslednja etaža povučena od prednje i zadnje fasadne ravni minimalno 1,5 metara u nivou poda.

Blok

Prizemlje

Prva etaža u objektu iznad nivoa terena (ili podruma i suterena) na visini do 1,2 metra od nivoa terena.

Regulaciona linija

Linija koja razdvaja površine jedne javne od površina druge javne ili ostale namene. Može se poklapati s građevinskom u nekim slučajevima.

Regulaciona linija

Saobraćajne površine

Posebno uređene površine za odvijanje svih ili pojedinih vidova saobraćaja ili mirovanje vozila (parkiranje).

Selo

Naselje čije se stanovništvo pretežno bavi poljoprivredom, a koje nije sedište opštine.

Slobodnostojeći objekat

Objekat čije su fasade udaljene od bočnih i zadnje granice pripadajuće građevinske parcele.

Slobodnostojeci objekat

Sprat (etaža)

Nivo u zgradi koji se nalazi iznad prizemlja, a ispod krovne konstrukcije ili potkrovlja.

Spratnost objekta

Broj spratova koji se broje od prvog sprata iznad prizemlja, pa naviše. Kao spratovi se ne izražavaju prizemlje (P), podrum (Po), suteren (Su), potkrovlje (Pk) i povučeni sprat (Ps), već se dodatno naglašavaju (npr. Po+P+3+Pk). Broj spratova se uvek meri u najvišem delu objekta ili delu s najvećim brojem spratova ukoliko objekat ima delove različite visine ili spratnosti.

Suteren

Nivo objekta koji se nalazi ispod površine terena na maksimalnoj dubini do jednog metra.

Tehnička dokumentacija

Skup projekata kojim se utvrđuje koncept objekta, razrađuju uslovi i definiše način izgradnje i održavanje.

Tipologija

U planiranju predstavlja sistematsku klasifikaciju fizičkih karakteristika planiranog naselja, bloka ili objekata prema načinu oblikovanja (arhitektonskom stilu) u skladu s pravilima uređenja i građenja.

Ugaona građevinska parcela

Građevinska parcela koja se nalazi na uglu bloka i ima izlaz na najmanje dve saobraćajnice u širini od osam metara.

Ugaona građevinska parcela

Upotrebna dozvola

Dokument kojim se investitoru odobrava upotreba objekta.

Urbana obnova

Skup planskih, graditeljskih i drugih mera kojim se obnavlja, uređuje ili rekonstruiše izgrađeni deo grada ili gradskog naselja.

Urbanističko-tehnički uslovi

Isto što i informacija o lokaciji, samo pre donošenja novog Zakona o planiranju i izgradnji. Sadrže podatke o urbanističkim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, a izdavali su se na osnovu planskog dokumenta i tehničkih mogućnosti javnih i privatnih preduzeća.

Vertikalna regulacija

Regulacija bloka definisana kroz spratnost ili visinu objekata u bloku. Najčešće je određena maksimalna vrednost (iznad koje ne može da se gradi), a u opisu zatečenog stanja koristi se preovlađujuća vrednost.

Visina objekta

Udaljenje venca poslednje etaže objekta u ravni fasade od kote pristupne saobraćajnice izraženo u metrima. U slučaju objekta s ravnim krovom, visina se računa do ograde povučene etaže, a kod građevinskih parcela koje su pod određenim nagibom, visina se definiše udaljenjem od kote srednje linije fronta građevinske parcele.

Zgrada

Objekat s krovom i spoljnim zidovima, samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od spoljnih uticaja namenjena za stanovanje ili neku drugu namenu. Zgradama se takođe smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju sve zidove (npr. nadstrešnice), kao i objekti delimično ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (npr. skloništa, podzemne garaže itd.).